От утре затягат мерките и в София

От петък се въвеждат временни противоепидемични мерки поради покачване заболеваемостта от коронавирус. Това информираха от Столичната РЗИ.

Решението идва заради отчетената 14-дневна заболеваемост. Над 310,00 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Софийска област, по решение на Областния кризисен щаб от 10 март 2021 г., което е съгласувано с главния държавен здравен инспектор.

В столицата започват засилени проверки за спазването на противоепидемичните мерки в търговските обекти, ресторанти и заведения, както и в градския транспорт.

От софийския щаб препоръчват на работодателите да се насочат към организация с работа от вкъщи или на смени, където това е възможно.

Ето и заповедта:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
София-град, считано от 12.03.2021 г., както следва:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата за
  учениците от пети до дванадесети клас. Присъствените учебни занятия в институциите
  от системата на предучилищното и училищното образование да се провеждат в
  съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и
  Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното
  и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19,
  публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в
  присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни
  центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица.
  Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за
  деца от предучилищното образование и ученици от начален етап на училищното
  образование (от първи до четвърти клас), като не се допуска смесване на деца от
  различни паралелки.
 3. Преустановява се присъствения учебен процес във висшите училища.
  Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини,
  учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на
  студентите по регулирани медицински професии от професионални направления
  „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за
  придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване
  на мерките.
 4. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на
  личностното развитие.
 5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения
  и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на
  местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа
  дистанция от 1.5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви,
  концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се
  организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на
  закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на
  физическа дистанция от 1.5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с
  тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито
  се провеждат без публика.
 8. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания
  (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.
 9. Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските
  центрове, включително такива тип МОЛ само ако са придружени от техен родител,
  съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
 10. Забранява се провеждането на организирани масови обществени
  мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.).
 11. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от
  Закона за туризма, игралните зали и казината, с изключение на дискотеки, бар-клубове,
  пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от
  50% от капацитета им, осигуряване на физическа дистанция от 1.5 м. между
  облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се
  допускат повече от 6 човека на една маса; задължително носене на защитни маски от
  персонала на заведенията и при ограничено работно време в границите между 6.00 и
  22.00 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по
  домовете.
 12. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за
  еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между
  посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 13. Всички физически и юридически лица, които са собственици или
  управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на
  гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават
  организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат
  повече от 1 човек на 3 кв. м.
 14. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на
  съответната трудова дейност да организират работния процес на работниците
  /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е
  възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на
  засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър,
  дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и
  не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 15. Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е
  задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните
  заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни
  мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в
  телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м, както и когато се изолират
  един от друг с плексигласова преграда.
 16. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и
  такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат
  посещения на външни лица.
  II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще
  бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията
  на София-град.
  III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Столична
  РЗИ.
  IV. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община, на министъра на
  образованието и науката, на министъра на вътрешните работи, на областния управител
  на област София-град – за създаване на необходимата организация за контрол по
  спазване на противоепидемичните мерки на територията на София-град.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на
  интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София-град по реда
  на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като
  обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *